MISSION

Med GILs mission avses verksamhetens ”livsuppgift”. Missionen ska genomsyra varje medarbetares agerande varje dag i arbetslivet, alla beslut ska kunna fattas i relation till detta.

GIL ska aktivt kämpa för mänskliga rättigheter åt personer med funktionsnedsättning och mot diskriminering samt verka som opinionsbildare i samhällsdebatten. Genom ett starkt socialpolitiskt engagemang arbetar GIL för rätten att självständigt leva och utforma sitt liv – Independent Living. Detta genom en personligt anpassad assistans där individens behov och vilja sätts i första hand.

VISION

GIL ska vara det självklara valet för de assistansberättigade som själva vill styra över och ta ansvar för sina liv.

GIL ska vara den ledande och drivande aktören som handlingskraftigt vågar driva frågor som skapar förbättring för personer med funktionsnedsättning, främst inom områdena tillgänglighet, diskriminering och bemötande.

VERKSAMHETSIDÉ

GIL är ett kooperativ som ägs av sina medlemmar och drivs utan ekonomiskt vinstintresse. För ökad förståelse och trovärdighet är det meriterande att verksamhetsledaren och kontorsanställda har funktionsnedsättning. Alla i styrelsen ska ha egen funktionsnedsättning.

Organisationen arbetar aktivt med ett socialpolitiskt engagemang och tar initiativ till aktioner för att väcka opinion och skapa förbättring i samhället för alla med funktionsnedsättning. GIL ska verka för att LSS-reformens intentioner efterlevs.

Den som inte för sin egen talan fullt ut företräds av en ställföreträdande arbetsledare. Denne ska säkerställa att den assistansberättigades egen vilja och mål styr assistansen.

Kontoret ska ge verktyg och individuell service så att de assistansberättigade själva kan styra över sina liv. GIL erbjuder ett stort antal utbildningar åt både arbetsledare och assistenter samt har en kostnadseffektiv administration som ger arbetsledarna inflytande och ansvar över assistansekonomin.