Kvitton för omkostnader och friskvård 2018

Vill du få tillbaka dina utlägg för assistansomkostnader eller friskvård innan jul så får du gärna komma in med dina kvitton redan nu - allra senast torsdag 31 januari 2019 (assistansomkostnader) och måndag 7 januari (friskvårdskvitton). Räkna med si sådär en två veckor i handläggningstid, eftersom många skickar in sina kvitton samtidigt när årsskiftet närmar sig. Under fotot hittar du lite guidning.
Bild på ett kvitto vikt som ett flygplan

Kvitton för friskvård

Vill du ha ersättning för friskvård 2018 så behöver vi få in dina kvitton senast måndag den 7 januari 2019! Är du osäker på vad som gäller för friskvård och hur du ska göra kan du läsa mer om det i Assistenthandboken (ASH) under rubriken ”Sjukdom, rehab och friskvård”. Glöm inte att dina friskvårdskvitton ska vara signerade av din arbetsledare, hälsar Anna, Susann & Helena D.

Kvitton för assistansomkostnader 2018

Alla kvitton för årets assistanskostnader ska vara numrerade, ha företagets namn och organisationsnummer, vara i original, visa vilka varor du köpt, vad de kostar och vara daterade 2018. Om du är osäker på vad som gäller och hur ett giltigt kvitto ska se ut, gå in i  Arbetsledarhandboken (ALH) under rubriken ”Ekonomi ”/ ”Kvittoredovisning”.

Varje gång du önskar ersättning för utlägg kopplade till assistansen eller arbetsledning ska dina originalkvitton och/eller fakturor skickas in till kontoret. Allt som vi bokför ska ha ett giltigt underlag enligt bokförings- och skattelagarna. För att kunna redogöra för alla kostnader så måste alla inlämnade verifikationer klart och tydligt visa vad som avses för att bokföringen ska blir rätt och skatten korrekt.

Vad köpet avser

Kvitton som ska ersätts av GIL måste ha en anteckning om syftet med köpet. Kontakta gärna dit GIL-stöd för avstämning innan du gör ett inköp, för att undvika missförstånd och risken att bli utan ersättning för ditt köp.

Ett giltigt kvitto ska alltid innehålla

  • Datum
  • Företagets namn och organisationsnummer
  • Vilka varor som köpts
  • Pris
  • En notering på kvittot om hur det är kopplat till assistansen. Om det skulle vara otydligt.

Skicka alltid originalkvitton/fakturor – vi behåller originalen i 7 år. Om du behöver använda ditt kvitto/faktura för ett garantiärende, kontakta GIL så får du en kopia att ta med till butiken.

Internethandel

Skriv alltid ut ett kvitto på inköpet och bifoga ett utdrag från det använda bankkontot som visar att betalning gjorts.

Redovisa kvitton

  • Markera det du vill ha ersättning för på kvittot.
  • Fäst kvittot (eller flera av samma sort) på kvittobladet eller på ett vanligt papper.
  • Använd häftapparat – inte tejp eller klister!
  • Sortera dina kvitton så att kvitton för ledsagning, telefon etc ligger var för sig – det underlättar redovisningen.
  • Specificera och motivera utgifterna på blanketten Verifikationsblad och skicka in alltihop till GIL.