Deadline för kvitton för omkostnader och friskvård 2017

Vill du få tillbaka dina utlägg för assistansomkostnader så behöver vi dina kvitton, gärna bums, men allra senast onsdag 31 januari 2018! För friskvårdskvitton gäller fredag 5 januari som absolut deadline! Räkna med sådär en två veckor i handläggningstid, eftersom många skickar in sina kvitton samtidigt när årsskiftet närmar sig.

Kvitton för friskvård

Vill du ha ersättning för friskvård 2017 så behöver vi få in dina kvitton senast fredag den 5 januari 2018! Är du osäker på vad som gäller för friskvård och hur du ska göra kan du läsa mer om det i Assistenthandboken (ASH) under rubriken ”Sjukdom, rehab och friskvård”. Glöm inte att dina friskvårdskvitton ska vara signerade av din arbetsledare, hälsar Anna, Susann & Helena D.

Kvitton för assistansomkostnader 2017

Alla kvitton för årets assistanskostnader ska vara numrerade, ha företagets namn och organisationsnummer, vara i original, visa vilka varor du köpt, vad de kostar och vara daterade 2017. Osäker på vad som gäller och hur ett giltigt kvitto ska se ut, gå in i  Arbetsledarhandboken (ALH) under rubriken ”Ekonomi ”// ”Kvittoredovisning”.

När du vill ha ersättning för utlägg kopplade till assistans eller arbetsledning ska du skicka in originalkvitton eller fakturor till kontoret. Allt som vi bokför ska ha ett giltigt underlag enligt bokförings- och skattelagarna. För att kunna redogöra för alla kostnader så ska inlämnade verifikationer klart och tydligt visa vad som avses så att bokföringen blir rätt och skatten korrekt.

Vad köpet avser

Varje kvitto som ska ersätts av GIL ska ha en anteckning om syftet med köpet. Kontakta gärna dit GIL-stöd för avstämning innan du gör ett inköp, för att undvika missförstånd och risken att bli utan ersättning för ditt köp.

Ett giltigt kvitto ska alltid innehålla

  • Datum
  • Företagets namn och organisationsnummer
  • Vilka varor som köpts
  • Pris
  • En notering på kvittot om hur det är kopplat till assistansen. Om det skulle vara otydligt.

Skicka alltid originalkvitton/fakturor – vi behåller originalen i 7 år. Om du behöver använda ditt kvitto/faktura för ett garantiärende, kontakta GIL så får du en kopia att ta med till butiken.

Internethandel

Skriv alltid ut ett kvitto på inköpet och bifoga ett utdrag från det använda bankkontot som visar att betalning gjorts.

Redovisa kvitton

  • Markera det du vill ha ersättning för på kvittot.
  • Fäst kvittot (eller flera av samma sort) på kvittobladet eller på ett vanligt papper.
  • Använd häftapparat – inte tejp eller klister!
  • Sortera dina kvitton så att kvitton för ledsagning, telefon etc ligger var för sig – det underlättar redovisningen.
  • Specificera och motivera utgifterna på blanketten Verifikationsblad och skicka in alltihop till GIL.